Generalforsamling 2020


Generalforsamlingen finder sted Lørdag d. 14. marts kl. 13.00 i Kærnehuset, Kirkepladsen, Allinge

Alle medlemmer af foreningen har stemmeret ved generalforsamlingen - men andre interesserede må overvære den.

 


Formalia, jf. vores vedtægter §6:

Generalforsamlingen holdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel.

Følgende punkter skal behandles:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse.

4. Bestyrelsens fremtidsvisioner.

5. Regnskab og budget forelægges til godkendelse.

6. Indkomne forslag.

7. Fastsættelse af kontingent til foreningen.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

10. Eventuelt

 

Revisor og suppleanter er på valg hvert år.

 

- og videre (fra §4):

Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde, senest 14 dage før generalforsamlingen.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 


Formalia vedr. valg af bestyrelse mm, jf. vores vedtægter §5 (uddrag):

Institutionen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.

I lige år vælges 3 og i ulige år 2 bestyrelsesmedlemmer.

...

Bestyrelsessuppleant vælges for et år ad gangen.

...

 


Vores nuværende bestyrelse mm.:

Formand Kjeld Nielsen Ikke på valg                                                                                   
Næstformand Gordon Olsen Ikke på valg;
 Kasserer Flemming Vibe På valg - villig til genvalg
  Christian Dahl På valg - vil gerne afløses
  Erik Krog På valg - vil gerne afløses
     
Suppleant / web-master Bjørn Ørding-Thomsen På valg - villig til genvalg, hvis ikke andre vil overtage posten
     
Revisor Lennart Lundqvist  På valg - har ikke sagt nej til genvalg
Revisorsuppleant Britta Olsen På valg - har ikke sagt nej til genvalg


Bornholms Tekniske Samling: Det oplagte sted at tage hen med sine børn og børnebørn og fortælle dem om livet i en ikke altid så fjern fortid, hvor livet hjemme og på arbejdspladsen var meget anderledes.

Her er rige muligheder for at få en god snak med børnene - og selvfølgelig genopleve dele af sin egen barndom og ungdom.